4 Miếng lọc máy nước color, máy hoa vỏ inox

110.000 ₫
Nên thay thế miếng lọc 1 tháng/ lần

  • Chia sẻ:

Bộ sp bao gồm 4 miếng